fbpx

Fundusze Europojskie i UE

Firma BBT Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem "Opracowanie i implementacja algorytmów do stworzenia oprogramowania przeznaczonego do automatyzacji laboratoryjnych pomiarów klasy czystości cieczy przemysłowych” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu pn. "Opracowanie i implementacja algorytmów do stworzenia oprogramowania przeznaczonego do automatyzacji laboratoryjnych pomiarów klasy czystości cieczy przemysłowych” jest opracowanie nowych algorytmów obliczeniowych do zastosowania w usługach związanych z monitoringiem i serwisem układów olejowych maszyn i urządzeń. Optymalizacja stosowanych algorytmów oraz rozwiązanie zidentyfikowanych problemów w ocenie czystości pozwoli na zwiększenie dokładności procesów kontroli i oczyszczania, co z kolei w sposób bezpośredni przyczyni się do przedłużenia okresów życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa układów smarowania i hydrauliki siłowej w zakładach przemysłowych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 147.600,00 zł, z czego 96.000,00 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.

Więcej informacji o działaniu POIR 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” na stronie internetowej www.poir.gov.pl

 


Fundusze Europojskie i UE

W związku z przygotowaniem projektu w ramach działania 2 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma BBT Sp. z o.o. i przeprowadzonym postępowaniu ofertowym, zamieszczamy poniżej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij, aby pobrać)

 


Fundusze Europojskie i UE

W związku z przygotowaniem projektu w ramach działania 2 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój firma BBT Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane jednostki naukowe do złożenia oferty na wykonanie prac badawczych opisanych w załączonym poniżej zapytaniu ofertowym.

Informacja o unieważnieniu (kliknij, aby pobrać)

Treść zapytania ofertowego (kliknij, aby pobrać)

Zał. nr 1 (kliknij, aby pobrać)

Zał. nr 2 (kliknij, aby pobrać)

 


 

Wdrożenie technologii wytwarzania wielofunkcyjnego urządzenia do oczyszczania cieczy roboczych w urządzeniach przemysłowych

ue2 plue pl

 

 

 

Firma BBT Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem "Wdrożenie technologii wytwarzania wielofunkcyjnego urządzenia do oczyszczania cieczy roboczych w urządzeniach przemysłowych". Realizacja projektu jest współ finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 4.4 “Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Celem projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania wielofunkcyjnego urządzenia do oczyszczania cieczy roboczych w urządzeniach przemysłowych” jest dywersyfikacja działalności firmy poprzez wdrożenie nowego produktu – urządzenia do odwadniania i oczyszczania olejów przemysłowych, co stanowi innowację produktową o znaczeniu światowym. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę, których efektem jest opracowanie technologii odwadniania i oczyszczania olejów przemysłowych. Technologia objęta jest zgłoszeniem patentowym nr P.403539 z dnia 15.04.2013 r. Technologia była przedmiotem sprawozdania o stanie techniki, które w żadnym zakresie nie podważyło nowości i poziomu wynalazczego.

Więcej informacji o działaniu POIG 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” na stronie internetowej PARP: www.parp.gov.pl